தேர்வர் பக்கம்

நோக்கம்

தமிழ்நாடு கூட்டுறவு சங்க விதிகள் 1988 இன் விதி 151 (5) மற்றும் அரசாணை எண் 3 (எம்.எஸ்) கூட்டுறவு, உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறை 5.1.2016 தேதியிட்டபடி, மாவட்ட ஆட்சேர்ப்பு பணியகம் (டிஆர்பி)என்பது அறிவுமிக்க, திறன்வாய்ந்த மற்றும் கூட்டுறவுத் துறை எதிர்கொள்ளும் புதிய சவால்களை எதிர்கொள்ளும் ஆற்றல்மிக்க நபர்கள் மற்றும் கூட்டுறவு மற்றும் பொதுமக்களின் வளர்ந்து வரும் எதிர்பார்ப்புக்கு பதிலளித்தல்.

குறிக்கோள்

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள கூட்டுறவு சங்கங்களின் பதிவாளரின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வரும் கூட்டுறவு நிறுவனங்களில் பல்வேறு பதவிகளுக்கு  நியாயமான மற்றும் வெளிப்படையான ஆட்சேர்ப்பு செயல்முறையை உறுதி செய்தல்

தேர்வர் பக்கம்